Isporuka

Trgovac je dužan da potrošaču preda robu najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana zaključenja ugovora, za robu koja se nalazi na domaćem lageru. Dinamika isporuke robe koja se nalazi na inostranom lageru zavisi od dinamike uvoza iste, a o čemu će potrošač biti posebno i na vreme obavešten. Cenu za robu koja se uvozi od inostranog dobavljača na zahtev potrošača, potrošač je dužan da plati avansno u celosti ili u određenom procentu.

Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora, odnosno kada je trgovac potvrdio porudžbinu kupca.

Isporuka robe izvršiće se na adresu koju odredi potrošač putem kurirske službe, a troškove isporuke snosi kupac, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Kupac se prilikom kupovine obaveštava od strane prodavca koliki su troškovi dostave i tek nakon potvrde kupca roba se šalje. Potrošač može zahtevati isporuku robe na adresu prebivališta koju je naznačio u porudžbenici, na drugu adresu.

Potrošač je dužan da primi isporučenu robu i odgovoran je za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao trgovac. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje trgovac ima zbog propuštanja potrošača da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično. Potrošač je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa poručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač snosi potrošač.

Korpa