Kreiranje porudžbine i zaključivanje ugovora

Prodaja robe preko Servisa smatra se prodajom na daljinu. Ugovor na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja. Sve odredbe ovih Uslova korišćenja se pod jednakim uslovima primenjuje kako na potrošače fizička lica, tako i na potrošače koji su pravna lica.

Potrošač kreira porudžbinu putem sajta. U porudžbini potrošač određuje vrstu vozila za koje je pneumatik namenjen (automobil, kombi, suv, skuter, motor, agro program), širinu, visinu i prečnik pneumatika, sezonu korišćenja (zimski, letnji, za sve sezone), proizvođača i broj komada koje želi da poruči. Prilikom odabira pneumatika potrošač je dužan da vodi računa o propisanoj dimenziji i tipu pneumatika u skladu sa tehničkim uputstvima koja propisuje porizvođač vozila (dimenzija, indeks brzine, indeks nosivosti, pritisak pumpanja i sl.). Osnovna obeležja robe detaljno su opisana i dostupna na Servisu. Trgovac nastoji da opisi robe budu tačni, kompletni i pouzdani, ali ne isključuje mogućnost greške i ne garantuje da su svi opisi robe, kao i fotografije robe na Servisu u potpunosti tačni i kompletni.

 

U porudžbenici potrošač ostavlja sledeće podatke: ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv, matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica, mesto i adresu prebivališta/sedišta, poštanski broj, ulicu, broj kuće/zgrade, broj ulaza/stana, kontakt e-mail adresu, broj telefona i bira željeni način plaćanja i adresu isporuke. Da bi završio sa kreiranjem porudžbine, potrošač mora izričito da se saglasi sa Uslovima korišćenja Servisa označavanjem polja „Slažem se sa Uslovima korišćenja“.

 

Potvrdu da je porudžbina primljena kao i broj pod kojim je zavedena potrošač dobija na e-mail-om adresu elektronske pošte. Potrošač se slanjem porudžbine obavezuje da isplati cenu i preuzme robu, dok je trgovac obavezan da preda robu potrošaču, tako da potrošač postane njen vlasnik.

Potrošač zaključivanjem Ugovora potvrđuje da ga je trgovac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 1. osnovnim obeležjima robe;
 2. poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona i adresi elektronske pošte na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;
 3. prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
 4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
 5. postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ugovoru;
 6. načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti;
 7. pravu potrošača na odustanak od ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
 8. obavezi potrošača da snosi trošak povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i nadoknadi trgovcu razumne troškove u vezi sa odustankom;
 9. uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa zakonom;
 10. postojanju ugovornog odnosa između trgovca i poštanskog operatora preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu;
 11. mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.
Korpa